Rozwód Wrocław – jak korzystnie załatwić sprawy rozwodowe?

Rozwód Wrocław – jak korzystnie załatwić sprawy rozwodowe?

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Sprawa rozwodowa i rozpad małżeństwa wiąże się z wieloma trudnymi emocjami. Dotyczy nie tylko rozwiązania małżeństwa, ale także wielu innych aspektów, dlatego warto wiedzieć, jak się do niej przygotować lub skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego. Wyjaśniamy, jak wygląda postępowanie rozwodowe.

Postępowanie rozwodowe krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest wniesienie pozwu do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Pozew o rozwód można złożyć samemu lub poprzez adwokata. Należy do niego dołączyć oryginał aktu zawarcia małżeństwa i odpis aktu urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Należy także uiścić opłatę sądową. W odpowiedzi na pozew jednego z małżonków pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko, czyli zgodzić się lub zaprzeczyć pozwaniom, jakie są zawarte w pozwie, bądź wyrazić brak zgody na rozwód. Rozprawa sądowa odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie. W toku postępowania dowodowego strony mogą przedstawić dowody świadczące o ich stanowisku. Brane są także pod uwagę zeznania świadków. Dowodami dotyczącymi kwestii spornych mogą być także nagrania audio, zdjęcia lub wydruki rozmów z wszelkich komunikatorów.

Orzeczenie rozwodu przez Sąd możliwe jest wtedy, gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może nie orzec rozwodu, gdy uzna, że orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli żadna ze stron nie wniesie o uzasadnienie wyroku ani apelacji, wyrok staje się prawomocny i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne.

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie Sąd zwraca stronie inicjującej postępowanie rozwodowe połowę opłaty sądowej.

Pozew rozwodowy – podział majątku wspólnego

W wyniku rozwodu między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Podział majątku wspólnego może być dokonany podczas rozprawy sądowej lub można do niego doprowadzić ugodowo, podpisując umowę w formie aktu notarialnego. W przypadku drugiego rozwiązania, jakim jest polubowny podział majątku, należy wcześniej porozumieć się co do podziału majątku i ustalenia wartości na przykład nieruchomości, jakie wchodzą w jego skład.

Pozew rozwodowy – władza rodzicielska

Jeśli w związku są małoletnie dzieci, wyrok rozwodowy musi określić zasady ponoszenia kosztów wychowywania i utrzymywania dzieci oraz sposób sprawowania władzy rodzicielskiej.

Sąd może dopuścić do tego, że władzę rodzicielską będzie sprawowało dwóch rodziców, jedno z rodziców lub żadne z nich. W postępowaniu sądowym przede wszystkim brane jest pod uwagę dobro dziecka.

Możliwe jest także wspólne wypracowanie przez dorosłych porozumienia w kwestii wychowania dzieci. W takiej sytuacji istnieje duża szansa na utrzymanie przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej.

Alimenty nie zostaną orzeczone tylko wtedy, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Wzór pozwu o rozwód można pobrać ze strony Internetowej lub może go sporządzić adwokat.

Dokumenty, jakie są potrzebne do wniesienia sprawy rozwodowej to między innymi:

  • pozew rozwodowy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
  • dokumenty, które mogą potwierdzać trwały rozkład pożycia małżeńskiego,
  • zaświadczenie o dochodach.

Rozwód Wrocław, adwokat Wrocław

W postępowaniu rozwodowym można zwrócić się o pomoc do adwokata. Adwokat rozwodowy to osoba, która przygotowuje i przeprowadza sprawy rozwodowe, podział majątku, postępowanie mające związek z alimentami, a także opieką nad dziećmi. Udzieli takich informacji jak to, czy istnieje zwolnienie od kosztów sądowych, jak przebiega postępowanie dowodowe czy jak złożyć pozew.

Znajomość swoich praw ma wpływ na przebieg sprawy rozwodowej. Kancelarię adwokacką na ternie Wrocławia można znaleźć w Internecie, wpisując takie frazy jak: adwokat Wrocław rozwód, adwokat rozwód Wrocław czy Wrocław adwokat. Bez względu na to, czy postępowanie rozwodowe odbywa się z pomocą kancelarii adwokackiej, czy bez jest to długi i trudny etap w życiu, który zawsze wiąże się z wieloma emocjami. Zwykle szybciej można uzyskać rozwód bez orzekania o winie niż rozwód z orzekaniem o winie. Na wspólny wniosek małżonków Sąd może nie badać, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Profesjonalna kancelaria adwokacka ma za sobą wiele przeprowadzonych spraw rozwodowych i indywidualne podejście do każdego klienta. Adwokat lub radca prawny jest ze swoim klientem na posiedzeniu sądowym. Pomaga to zmniejszyć stres i zaangażowanie w sprawę rozwodową.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji dotyczących prawnych aspektów rozwodu ze strony: Adwokat Rozwód Wrocław.

Jak widać, sprawy rozwodowe nie są łatwe, dlatego tak ważne jest, aby poznać swoje prawa i wcześniej skonsultować się z prawnikiem rozwodowym, który pomoże sprecyzować żądania zawarte w pozwie.